پرسشنامه شخصیتی آیزنک (کودکان و نوجوانان)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸۱
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۷۵
نویسندگان آﯾﺰﻧﮏ و آﯾﺰﻧﮏ
مخفف EPQ -C
نام انگلیسی پرسشنامه Eysenck Personality Questionnaire (Child)

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﯾﺰﻧﮏ ﻓﺮم ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ آیزنک و آیزنک (١٩٧٥، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺘﺤﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ، ١٣٨٨) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ٨١ ﻣﺎده ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﯽ و ﺧﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، آیزنک آن را ﺑﺮ روي ﮔﺮوه واﺣﺪ در دو زﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ﮐﺮد و رواﯾﯽ و اﻋﺘﺒﺎر آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر دروﻧﯽ (آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ) ﺑﺮاي ﻣﺮدان ٠/٧٨=P،٠/٩٠=E، ٠/٨٨=N و ٠/٨٢=L و ﺑﺮاي زﻧﺎن ٠/٧٦=P، ٠/٨٥=E، ٠/٨٥=N و ٠/٧٩= Lﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ روش آزﻣﻮن- ﺑﺎزآزﻣﻮن ﻃﯽ دو ﺑﺎر اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ١٣٠ ﻧﻔﺮي، ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ: ﺑﺮاي ﻣﺮدان ٠/٧٧=P، ٠/٨٣=E، ٠/٧٦=N و ٠/٧٦=L و ﺑﺮاي زﻧﺎن ٠/٨١=P،٠/٨٩=E، ٠/٨١=N و ٠/٨٠=L (آﯾﺴﻨﮏ، ١٩٧٥، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺘﺤﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ، ١٣٨٨). رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ رﺣﯿﻤﯽﻧﮋاد (١٣٨٨) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.