پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون - فرم کوتاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان ویلسون و همکارن
مخفف GWPQ -SF
نام انگلیسی پرسشنامه Gray- Wilson Personality Questionnaire - Short Form

توضیحات تکمیلی

فرم اصلی پرسشنامه شخصیتی گري ویلسون توسط ویلسون، بارت و گري (١٩٨٩) طراحی شد. این پرسشنامه داراي ١٢٠ سوال است و براي هر یک از شش مولفه نظري گري ٢٠ سوال اختصاص دارد. اما در سال ٢٠٠٣ اسلوبودوس کایا و همکاران فرم ٢٨ سوالی این پرسشنامه را تهیه کردند. اسلوبودوس کایا و همکاران (٢٠٠٣) در پژوهش خود پایایی پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ را براي زیرمقیاس فعال سازي رفتاري ٠/٧٢ محاسبه نمودند. روایی فرم ٢٨ سوالی نیز با استفاده از تحلیل عاملی بررسی گردید و دو عامل عامل فعال سازی رفتاري و بازداری رفتاري به دست آمد. در پژوهش سپاه منصور (١٣٨٤) نیز آلفاي کرونباخ براي زیرمقیاس فعال سازي رفتاري٠/٦٧ برای زیر مقیاس بازداری رفتاری ٠/٦٢ و برای کل مقیاس ٠/٦٨،به دست آمد. همچنین روایی همزمان پرسشنامه با استفاده از پرسشنامه توانمندی ها و مشکلات گودمن بررسی گردید و همبستگی مناسبی بین این دو پرسشنامه به دست آمد. با انجام تحلیل عاملی نیز شش زیرمقیاس به دست آمد که عبارتند از: تحمل ناکامی، مراقبت و احتیاط، تحمل بردباري، آرامش، پایش هیجانی و هیجان خواهی.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه

۱۹۹۸

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه کوتاه سنجش کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

۱۹۹۶

پرسشنامه نگرش های عشق - فرم کوتاه

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺳﺨﺖروﯾﯽ - فرم کوتاه

۱۹۸۲

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون - فرم بلند

۱۹۸۹