پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون - فرم بلند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲۰
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان ویلسون و همکاران
مخفف GWPQ -LF
نام انگلیسی پرسشنامه Gray- Wilson Personality Questionnaire - Long Form

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شخصیتی گري ویلسون توسط ویلسون، بارت و گري (١٩٨٩) طراحی شد. این پرسشنامه داراي ١٢٠ سوال است و براي هر یک از شش مولفه نظريه گري ٢٠ سوال اختصاص دارد . ولیسون،گری و بارت (١٩٩٠) ضرایب آلفای کرونباخ را در مردان برای زیر مقیاس روی آورد ٠/٧١، اجتناب فعال ٠/٦١، اجتناب منفعل ٠/٥٨، خاموشی ٠/٦١، جنگ ٠/٦٥، و گریز ٠/٦٥ به دست آورند. همچنین آلفای کرونباخ برای زنان نیز در مقیاس روی آورد ٠/٦٨، اجتناب فعال ٠/٣٥، اجتناب منفعل ٠/٥٩، خاموشی ٠/٦٣، جنگ ٠/٧١، و گریز ٠/٧١ به دست آمد. همچنین روایی پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیلی عاملی بررسی شده و شش زیر مقیاس پرسشنامه تایید شدند. در ایران نیز روایی و پایایی این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. اشرفی(١٣٨٥) ضریب آلفای کرونباخ را برای مولفه روی آورد٠/٦٠، اجتناب فعال ٠/٥٤، اجتناب منفعل ٠/٦١، خاموشی ٠/٦٦، جنگ ٠/٦٥، و گریز ٠/٦٩ به دست آورد. همچنین ضریب همسانی درونی به روش دو نیمه سازی نیز برای زیر مقیاس روی آورد ٠/٥٣، اجتناب فعال ٠/٥٧، اجتناب منفعل ٠/٥٢، خاموشی٠/٦٢، جنگ٠/٦٤، و گریز ٠/٦٤ به دست آورد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﻌﻠﻢ - فرم بلند

۲۰۰۱

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون - فرم کوتاه

۱۹۸۹