پرسشنامه شخصیت سنخ الف

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۸۳
نویسندگان عطاری و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شخصیت سنخ الف توسط عطاری و همکاران (١٣٨٣)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٤ گویه می‏باشد. عطاری و همکاران (١٣٨٣) در مطالعه ای روی مردان و زنان مبتلا به سرطان و افراد عادی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی شهر اهواز، پایایی پرسشنامه شخصیت سنخ الف را از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمودنی ها، آزمودنیهای دختر و آزمودنی های پسر برای TAQ١ به ترتیب ٠/٨٠، ٠/٨٢ و ٠/٧٧ و برای TAQ٢ به ترتیب ٠/٥٦، ٠/٦٢ و ٠/٥٤ بدست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری اختلالات شخصیت

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰