پرسشنامه شناسایی تقاضای پنهان مشتریان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان پهلوانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شناسایی تقاضای پنهان مشتریان، پرسشنامه ای محقق ساخته است و دارای ١٨ گویه می باشد. در پژوهش (پهلوانی، ١٣٩٢) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٢). در پژوهش (پهلوانی، ١٣٩٢) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٨٩٥/ ٠ به دست آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه وفاداری مشتریان

سبک تصمیم گیری مشتریان

۱۳۹۳

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصمیم خرید مشتریان

۱۳۹۲

پرسشنامه رابطه بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان

۱۳۹۱

پرسشنامه رابطه بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان

۱۳۹۱

پرسشنامه رفتار غیرمسئولانه شرکتی و پاسخ مشتریان

۲۰۱۳

پرسشنامه وفاداری مشتریان با برند

۱۳۹۴