پرسشنامه شناسایی منابع قدرت مدیران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۲
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان ترک زاده و معینی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شناسایی منابع قدرت مدیران، پرسشنامه ای محقق ساخته (ترک زاده و معینی، ١٣٩١) است. این مقیاس دارای ٤٢ گویه است. در پژوهش (ترک زاده و معینی، ١٣٩١) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٢). در پژوهش (ترک زاده و معینی، ١٣٩١) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ٧٠/ ٠ به دست آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

پرسشنامه نقش مدیران بر افزایش بهره وری

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

مبانی نظری مهارت‌های ارتباطی مدیران

پرسشنامه الگوهای تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۲

پرسشنامه عملکرد مدیران با توجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۲

پرسشنامه سبک تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۵

پرسشنامه سنجش مدل تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۲

پرسشنامه عملکرد مدیران در تامین نیازهای دبیران

۱۳۷۷