پرسشنامه شناسایی واولویت‌بندی عوامل انسانی تاثیرگذر بر موفقیت تیم‌های ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان سجادی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شناساییواولویت‌بندیعوامل انسانی تاثیرگذر بر موفقیت تیم‌های ورزشی توسط سجادی، صفری، ساعتچیانو رسولیدر سال (١٣٩٢) طراحی‌شده است و شامل ١٦ گویه می¬باشد. در پژوهش سجادی و همکاران (١٣٩٢) روایی صوری محتوایی، با استفاده ازنظر کارشناسان و اساتید موردسنجش قرار گرفت و تائید گرفت. برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان آن ٠/٩٤ به دست آمد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی