پرسشنامه شناسایی واولویت‌بندی منابع تسهیلاتی تأثیرگذار بر موفقیت ورزشکاران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان سجادی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شناسایی واولویت‌بندی منابع تسهیلاتی تأثیرگذار بر موفقیت ورزشکاران توسط سجادی،صفری،ساعتچیان ورسولی (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٢ گویه می¬باشد.در پژوهش سجادی و همکاران (١٣٩٢) روایی صوری محتوایی، با استفاده ازنظر کارشناسان و اساتید موردسنجش قرار گرفت و تائید گرفت. برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان آن ٠/٩٤به دست آمد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

ﺳﻨﺠﺶ موفقیت ورزشی

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشکاران ۲

۱۹۹۰

مبانی نظری موفقیت سیستم های اطلاعاتی

پرسشنامه موفقیت تحصیلی

۲۰۱۰

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ دستیابی به هدف در ورزشکاران

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل تأثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موفقیت ورزشی

۱۳۹۴

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴