پرسشنامه شناسایی واولویت‌بندی منابع مادی تأثیرگذار بر موفقیت کاروان ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان سجادی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شناسایی واولویت‌بندی منابع مادی تأثیرگذار بر موفقیت کاروان ورزشی توسط سجادی،صفری،ساعتچیانورسولی (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٧ گویه می¬باشد.در پژوهش سجادی و همکاران (١٣٩٢) روایی صوری محتوایی، با استفاده ازنظر کارشناسان و اساتید موردسنجش قرار گرفت و تائید گرفت. برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان آن ٠/٩٤به دست آمد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی

مبانی نظری آسیب های ورزشی