پرسشنامه شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان آزادبخت و مواهبی طباطبائی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی توسط آزادبخت و مواهبی طباطبائی در سال ١٣٩٤ تهیه و تنظیم شده است و دارای ١٣ سؤال می باشد. در پژوهش آزادبخت (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٠ به دست آمده است و عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی

۱۹۹۸

مبانی نظری جذب منابع بانکی