پرسشنامه صداقت و راستگویی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان زارع
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه صداقت و راستگویی توسط زارع (١٣٩٠)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٦ گویه می‏باشد. نقدی و تولایی( ١٣٩٢)، در مطالعه ای پایایی پرسشنامه صداقت و راستگویی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.