پرسشنامه صفت اسکیزوتایپی - فرم ب

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان ﺟﮑﺴﻮن و ﮐﻼرﯾﺞ
مخفف STQ -BF
نام انگلیسی پرسشنامه Schizotypal Trait Questionnaire - B form

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﺗﻮﺳﻂ ﺟﮑﺴﻮن و ﮐﻼرﯾﺞ (١٩٩١) ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﻣﻞ ١٨ ﻣﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﯽ / ﺧﯿﺮ ﺟﻮاب داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس داراي ١٨ ﺳﻮال ﺑﻮد ﮐﻪ ٦ ﻣﺎده دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ DSM-IV-TR از اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﻘﯿﺎس STB داراي ٢٤ ﻣﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻤﺪزاده، ﮔﻮدرزي، ﺗﻘﻮي و ﻣﻼزاده (١٣٨٤) در اﯾﺮان اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺎ ٢٠ ﺳﻮال ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺟﮑﺴﻮن و ﮐﻼرﯾﺞ (١٩٩١) ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٦١ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﻟﯿﻨﮓ، کلاریج و فریمن (٢٠٠١) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ٠/٨٠ را ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ. رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ و روانﭘﺮﯾﺸﯽ ﮔﺮاﯾﯽ EPQ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٦٤ و٠/٤٤ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﻤﺪ زاده و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٨٤) در ﻣﻮرد رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ و روانﭘﺮﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٢٩ و ٠/٦٤ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس، از ﺳﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ، دوﻧﯿﻤﻪﺳﺎزي و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎه ﮐﺮدﻧﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ، ٠/٨٤ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﺿﺮﯾﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻠﯽ توسط جکسون و کلاریج (١٩٩١)٠/٦١ و ٠/٨٠ ﺗﻮﺳﻂ راوﻟﯿﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎران، ٢٠٠١) ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ٠/٥٠ ﺗﺎ ٠/٧٢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روشﻫﺎي ﺗﻨﺼﯿﻔﯽ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس و ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي آن ﺑﯿﻦ ٠/٥٣ ﺗﺎ ٠/٧٧ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺎدهﻫﺎي ٤، ٦، ١٣، ١٩ (از ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ) ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ وزن ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ٣٠% داﺷﺘﻨﺪ، از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴