پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران مراقبت‌های ویژه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۶
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان عبادی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران مراقبت‌های ویژه توسط عبادی، تابانژاد، پازکیان و سعید (١٣٩٣)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤٦ گویه می‏باشد. عبادی و همکاران (١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران مراقبت‌های ویژه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٥ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری ارزش ویژه برند

پرسشنامه معیارهای ارتباطی ویژه

۱۹۹۶

پرسشنامه ارزش ویژه برند

۱۹۹۱