پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان یانگ
مخفف YSQ - SF
نام انگلیسی پرسشنامه Yang Schema Questionnaire - Short Form

توضیحات تکمیلی

نسخه اصلي پرسشنامه طرح واره‌ها توسط يانگ (١٩٩٨) براي اندازه‌گيري طرح واره‌هاي ناكارآمد اوليه ساخته شده است. همچنين شكل كوتاه پرسشنامه طرحواره‌ها (SQ-SF) براي اندازه‌گيري ١٥ طرح واره ناكارآمد اوليه برا اساس فرم اصلي تهيه شده است (يانگ، ١٩٩٨). فرم بلند داراي ٢٠٥ سوال و فرم كوتاه ٧٥ سوال دارد. در فرم كوتاه هر طرحواره توسط پنج سوال سنجيده مي‌شود. در اين پرسشنامه، نمره بالا نشان دهنده طرح واره‌هاي ناكارآمد اوليه است. ذوالفقاري و همكاران (١٣٨٧) ضريب همساني دروني پرسشنامه از طريق محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه ٠/٩٤ و براي پنج حوزه آن بالاتر از ٠/٦٧ بدست آوردند. منظری (١٣٩٢) براي تعيين پايايي پرسشنامه طرح واره های ناکارآمد از روش آلفاي كرونباخ استفاده کرد كه براي كل پرسشنـامه برابر با ٠/٩٣، كه بيانگر ضرايــب پايايي مطلوب پرسشنامه یاد شده مي باشد. ضرايب پايايي پرسشنامه طرح واره های ناکارآمد بين ٠/٧٧ تا٠/٩٣ نوسان دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه کوتاه سنجش کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

۱۹۹۶

پرسشنامه نگرش های عشق - فرم کوتاه

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺳﺨﺖروﯾﯽ - فرم کوتاه

۱۹۸۲

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون - فرم کوتاه

۱۹۸۹

پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف - فرم کوتاه

۱۹۸۹