پرسشنامه ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانة دانشگاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰۸
ابعاد پرسشنامه ۱۱
سال انتشار ۲۰۱۲
نویسندگان گیب
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانة دانشگاه توسط گیب (٢٠١٢)، تهیه و تنظیم شده است برای اولین بار در ایران توسط صمدی میارکلائی و همکاران (١٣٩٤)، ترجمه و بکارگیری شد و این پرسشنامه دارای ١٠٨گویه می‏باشد . صمدی میارکلائی، صمدی میارکلایی و آقاجانی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه استاندارد ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانة دانشگاه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٣ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها

۱۳۹۳

پرسشنامه رهبری دانشگاهی

۱۳۸۵