پرسشنامه عدالت ادراک شده بر نیات پس از خرید

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان خمر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عدالت ادراک شده بر نیات پس از خرید شامل ٢٧ سؤال می باشد که توسط خمر (١٣٩٣) تهیه شده است. خمر(١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب پایایی این پرسشنامه و زیرمقیاس ها را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورد. اعداد به دست آمده نشاندهنده ی پایایی مناسب این پرسشنامه است. همچنین روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خرید وسواسی

۱۹۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تصمیم‌گیری به ‌قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصمیم خرید مشتریان

۱۳۹۲

پرسشنامه تأثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری

۱۳۹۴