پرسشنامه عدالت سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان نیهوف و مورمن
مخفف OJQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Justice Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عدالت سازمانی توسط نیهوف و مورمن (١٩٩٣)، تهیه و تنظیم شده است و دارای ٢١ گویه می‌باشد . نیکوئی (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه عدالت سازمانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٢٩به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰