پرسشنامه عدم مشارکت کارکنان در سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۶
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان احمدوند
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عدم مشارکت کارکنان در سازمان، پرسشنامه ای محقق ساخته (احمدوند، ١٣٩٤) می باشد و شامل ٤٦ گویه است. در پژوهش (احمدوند، ١٣٩٤) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٢). در پژوهش (احمدوند، ١٣٩٤) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٨٨/ ٠ به دست آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان