پرسشنامه عقاید وسوسه‌انگیز (CBQ)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان رایت
مخفف CBQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عقاید وسوسه‌انگیز (CBQ) توسط رایت (٢٠٠٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٠ گویه می-باشد. اعتبار و روایی خوبی این پرسشنامه در پژوهش چانگ و همکاران (٢٠١١) تأیید شده است و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٥ گزارش‌شده است. همچنین روایی صوری و محتوایی آن نیز به تائید اساتید و کارشناسان مربوطه رسیده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)