پرسشنامه علاقه به پژوهش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان زرگر و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه علاقه به پژوهش توسط دکتر زرگر و همکاران (١٣٩٠)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٩ گویه می‏باشد. زرگر و همكاران (١٣٩٠)، پایایی پرسشنامه علاقه به پژوهش را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٥به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است. و ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده اند .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه علاقه به درس

۱۹۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات پژوهشی (مدل سروکوال)

۱۳۸۹

پرسشنامه علاقه به یادگیری

۱۳۹۱

پرسشنامه علاقه به یادگیری ریاضی

۱۳۹۳