پرسشنامه علامت تجاری و تمایل به خرید

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان طیار
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

اين پرسشنامه شامل ١٧ سؤال می باشد که میزان تمایل و رضایت از خرید یه برند خاص را می سنجد و توسط طیار (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است. طیار (١٣٩٣)، در مطالعه ای ضریب آلفای كرونباخ براي کل پرسشنامه را برابر٠/٨٨ به دست آورد. همچنین مطابق جدول زیر ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از زیرمقیاس ها محاسبه شده است که بین ٠/٧٧ تا ٠/٩٥ درصد نوسان دارد که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه

مبانی نظری تمایل به ترک شغل

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

سنجش تمایل به عضلانی بودن

۲۰۰۰

پرسشنامه تمایل و رفتار ‌تسهیم ‌دانش

۲۰۰۶

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

سنجش تمایل به ورزش

۱۳۸۹