پرسشنامه علل بی انگیزگی دانش آموزان ابتدایی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۷
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان توسلی نوقابی
مخفف CPSUQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بررسی علل بی انگیزه گی دانش آموزان مقطع ابتدایی توسط توسلی نوقابی (١٣٨٨) براساس متون و ادبیات موجود ساخته شده که دارای ٣٧ گویه می باشد همچنین ٢ فرم مصاحبه برای این ابزار پیوست شده است با توجه به اینکه این پرسشنامه محقق ساخته بوده، و اطلاعاتی از روایی و پایایی آن در دسترس نمی باشد بنابراین شما می توانید به تعیین روایی ظاهری و محتوایی (CVR) پرسشنامه، و هم چنین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بپردازید.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

۱۳۸۷

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی

۱۳۸۳

پرسشنامه سنجش اهمال کاری – دانش آموزان

۱۹۸۴

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

۱۳۹۳

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان

۲۰۰۱