پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سود سپرده بانکی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

مبانی نظری جذب منابع بانکی

مبانی نظری کیفیت وب سایت بانکی

پرسشنامه جذب منابع بانکی

۱۳۹۲

پرسشنامه کیفیت خدمات وب سایت بانکی

۱۳۹۳

پرسشنامه جذب منابع بانکی

۱۳۹۲

پرسشنامه جذب منابع بانکی

رفیعی رضوانی