پرسشنامه عملکرد بازاریابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان حسینی
مخفف MPQ
نام انگلیسی پرسشنامه Marketing Performance Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی توسط حسینی (١٣٩٠)، تهیه و تنظیم شده است که این پرسشنامه دارای ١٥ سوال می‌باشد . حسینی (١٣٩٠) در مطالعه ای به بررسی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانک‌های تجاری استان کردستان پرداخته است . وی پایایی پرسشنامه عملکرد بازاریابی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٣٢به دست آورده است . همچنین قزل (١٣٩١) در مطالعه ای به بررسی رابطه بازاریابی ارتباطی با عملکرد بازاریابی هیئت‌های ورزشی استان گلستان پرداخته است . پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٧ گزارش کرده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی و اساتید راهنما تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰