پرسشنامه عملکرد خدمات

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۵
نویسندگان پاراسورامان و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عملکرد خدمات (سروپرف ) در واقع بر مبنای مدل سروکوال از مدل مفهومی که سال ١٩٨٥ توسط پاراسورامان، زیتامل و بری ارائه شد، گرفته شده است. در این مدل کیفیت خدمات نتیجه ادراکات مشتریان می باشد. این مدل در سال ١٩٩١ بازبینی شد که مدل تجدید نظر شده آن شامل ٢٢ سوال ادراکات مشتریان می باشد. قليان (١٣٨٩)، پایایی پرسشنامه عملکرد خدمات (سروپرف) را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩١ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)