پرسشنامه عملکرد سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۲
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان هرسی و گلداسمیت
مخفف OPQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Performance Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عملکرد سازمانی استاندارد توسط هرسی و گلداسمیت (٢٠٠٣)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤٢ گویه می‏باشد. تجری (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه عملکرد سازمانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٦ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی