پرسشنامه عملکرد سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان اچیپو
مخفف OPQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Performance Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط اچیپو تهیه و تنظیم شده است. سلطان سنجری (١٣٩٣) ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه عملکرد سازمانی را ٠/٨٠ به دست آورده است که نشان دهنده پایایی مطلوب این پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی