پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان پاترسون
مخفف JPQ
نام انگلیسی پرسشنامه Job Performance Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسش‏نامه ‌عملكرد شغلي، توسط پاترسون تهيه و تدوين گرديده و در سال ١٣٦٩ نيز توسط شكركن و ارشدي در ايران، ترجمه شده است. اين پرسش‏نامه،‌ داراي ١٥ سؤال مي‌باشد. اين پرسش‏نامه، عملكرد كاركنان را در حوزه وظايف شغلي و سازماني‌شان اندازه مي‌گيرد. امامی به نقل از صالحی (١٣٨١) اعتبار پرسشنامه عملکرد شغلی را از دو روش آلفاي كرونباخ و دو نيمه‌كردن به ترتیب ٠/٨٦ و ٠/٧٨ گزارش کرده است. ضريب اعتبار به دست آمده در سطح معناداري ٠/٠١ معنادار است و معرف ضريب اعتبار مطلوبي مي‌باشد. در راستاي بررسي روايي پرسش‏نامه نيز امامی تأیید کرده است که پرسش‏نامه حاضر داراي روايي صوري و روايي سازه مي‌باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا