پرسشنامه عملکرد شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۹۸۱
نویسندگان هرسی و گلداسمیت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عملکرد شغلی توسط هرسی-گلداسمیت (1981) تهیه و تنظیم شده است و شامل 16 گویه می­باشد. صمدی (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه عملکرد شغلی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 784/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان
پرسشنامه عملکرد سازمانی ۲۰۱۰
پرسشنامه انگیزش شغلی
پرسشنامه عملکرد مالی
پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)
پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)
پرسشنامه ویژگی های شغلی
پرسشنامه انگیزش شغلی
پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند
پرسشنامه استرس شغلی