پرسشنامه عملکرد صادراتی در شرکت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان ریحانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عملکرد صادراتی در شرکت، پرسشنامه¬ای محقق ساخته (ریحانی، ١٣٩٤) می باشد. این مقیاس دارای ١٤ گویه است. در پژوهش (ریحانی، ١٣٩٤) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران، ١٣٩٠). در پژوهش (ریحانی، ١٣٩٥) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٨٣/ ٠ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

پرسشنامه رفتار غیرمسئولانه شرکتی و پاسخ مشتریان

۲۰۱۳

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت

۲۰۱۱

پرسشنامه اندازه شرکت

۱۳۹۵

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی

۱۳۹۲

پرسشنامه شهرت شرکت

۲۰۱۰

پرسشنامه تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت ها

۱۳۹۲

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند در شرکت بیمه

۱۹۸۷

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

۲۰۱۰

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تأثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت‌ها

۱۳۹۳