پرسشنامه عملکرد مدیران با توجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان عزیزی تراب
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عملکرد مدیران باتوجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان توسط عزیزی تراب (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٩ گویه می‏باشد. عزیزی تراب (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه عملکرد مدیران باتوجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩١ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

پروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل