پرسشنامه عملکرد معلمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان دارنده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عملکرد معلمان توسط دارنده (١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٧ گویه می¬باشد. در پژوهش دارنده (۱۳۸۹) برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها،از روایی صوری ومحتو ا استفاده شد. نحوه‌ی کار بدین ترتیب بود که متخصصین این قلمرو یعنی روانشناسان و تعدادی از مدیران به بررسی سؤالات پرسشنامهپرداختند و سپس استادان راهنما و مشاور آن را مورد بازبینی قراردادند،حذف و اضافه‌های لازم در این خصوص انجام شد درنهایت پرسشنامه،حاصل بحث و تبادل‌نظر بااین متخصصین می‌باشد. همچنین در پژوهش دارنده (۱۳۸۹) برای پایایی این پرسشنامه با اجرای پرسشنامه در نمونه آزمایشی با حجم ۳۰نفر، پایایی آن از طریق همسانی درونی و روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. بدین ترتیب پایایی پرسشنامه ٠/٩٢بدست آمد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

عملکرد جنسی زنان (FSFI)