پرسشنامه عملکرد کارکنان با توجه به گذراندن دوره های آموزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان عزیزی تراب
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عملکرد کارکنان باتوجه به گذراندن دوره های آموزشی توسط عزیزی تراب (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٩ گویه می‏باشد. عزیزی تراب (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه عملکرد کارکنان باتوجه به گذراندن دوره های آموزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٣ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

پروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی

۱۹۹۷

پرسشنامه عملکرد مدیران با توجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۲

پرسشنامه سنجش انگیزش بهبود عملکرد آموزشی معلمان

۱۳۹۵

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳

پرسشنامه میزان انگیزشی بودن مواد آموزشی

۲۰۱۱

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی

۱۳۸۳