پرسشنامه عملکرد کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۱۱
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان کمالی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عملکرد کارکنان توسط کمالی (١٣٩٤)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤٠ گویه می‌باشد. کمالی (١٣٩٤) پایایی پرسشنامه عملکرد کارکنان را را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٠٤به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه عملکرد مالی