پرسشنامه عملکرد کیفیت خدمات ارائه شده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۱
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان عبداله
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عملکرد كيفيت خدمات ارائه شده (هد پرف) توسط عبداله (٢٠٠٥)، تهیه و تنظیم شده است که یک مقیاس ٤١ آیتمی است. شامل ١٣ آیتم برگرفته از سروپرف و ٢٨ آیتم حاصل شده از مرور مقالات و داده های تحقیقی کمّی متنوع بنام گروه های کانونی، آزمون طرح و اعتبار سنجی کارشناس می باشد. قلي يان (١٣٨٩)، پایایی پرسشنامه عملکرد كيفيت خدمات ارائه شده (هد پرف) را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی

سنجش کیفیت خدمات باشگاه ورزشی

مبانی نظری دریافت خدمات پس از ترخیص

مبانی نظری کیفیت خدمات

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات اپراتور تلفن همراه

۱۳۹۳