پرسشنامه عناصر برنامه‌ی درسی در مراکز یادگیری الکترونیکی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲۲
ابعاد پرسشنامه ۱۲
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان برقی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ١٢٢ سوال جهت طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه‌ي درسی مسأله محور در مراکز یادگیری الکترونیکی می باشد که توسط برقی (١٣٩٢) تدوین شده است. برقی (١٣٩٢) با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ، پایایی پرسشنامه عناصر برنامه درسی را بدین شرح (هدف ٠/٧٣، محتوا ٠/٨٦، ابزار و زیر ساخت ٠/٨٦، یاددهنده ٠/٩٦، یادگیرنده ٠/٩٥، روش های یادگیری ٠/٩١، فضا ٠/٩٥، زمان٠/٧٦، ساختار و ارزشیابی٠/٩١، یادگیرنده ٠/٨٠، مبانی ٠/٩٣ و راهبرد ٠/٩٥) بدست آورده است. اعداد بدست آمده نشان دهنده پایایی مناسب این پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه سبک یادگیری

۱۹۷۶

مبانی نظری یادگیری سازمانی

مبانی نظری یادگیری سازمانی

پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۳