پرسشنامه عوامل بازاریابی اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان ابراهیم ورزیار
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل بازاریابی اجتماعی توسط ابراهیم ورزیار (١٣٩٣) ساخته شده است این پرسشنامه دارای ٤ زیرمقیاس و ٢٠ گویه است . در مطالعه ابراهیم ورزیار (١٣٩٣) روايي صوری و محتوایی این پرسشنامه توسط اساتید مدیریت مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن با روش آلفای کرونباخ از ٠/٨٥٧ گزارش شد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹