پرسشنامه عوامل تاثیرگذاربرفرارمالیاتی درورزشکاران ومربیان حرفه‌ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان حسینی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل تاثیرگذاربرفرارمالیاتی درورزشكاران ومربیان حرفه‌ای توسط حسینی،سلیمی واعتمادی (١٣٩٤) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٣ گویه می¬باشد . درپژوهش حسینی و همکاران (١٣٩٤) روایی محتوایی این مقیاس تائید گردیدوپايايي آن با استفاده ازروش آلفاي كرونباخ ٠/٨٣ به دست آمدكه ضريب مطلوبي براي اين پرسشنامه محسوب می‌شود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عملکرد حرفه‌ای

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه اعتماد حرفه‌ای

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ شاخصهای ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه‌ای

۱۳۹۴

پرسشنامه عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه‌ای

۱۳۹۳