پرسشنامه عوامل فرهنگ‌سازمانی (مدل ساروس گری)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان شاهسواری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل فرهنگ‌سازمانی توسطمسعود شاهسواری (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٣ گویه می باشد. در پژوهش شاهسواری (١٣٩٣) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده‌شده است. بدین‌صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران سازمان و مدیریت قرارگرفته است درنتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورداستفاده قرار گرفت. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش شاهسواری (١٣٩٣) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSSبه میزان ٩٠٢/ ٠ به دست آمده است