پرسشنامه عوامل مؤثردر تأخیر و مدیریت پروژه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان زیدآبادی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل مؤثردرتأخیرومدیریت پروژه توسط زیدآبادی(١٣٩٤) ساخته شده و شامل ٦٨ سوال است. زیدآبادی (١٣٩٤)، در تحقیق خود روایی صوری پرسشنامه به روش سیگمای شمارشی با نظر ٥ تن از متخصصین این حوزه ٨٦/٠ بدست آورده است. زیدآبادی (١٣٩٤)، در پژوهش خود از ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی پرسشنامه استفاده کرده است و پایایی کل آزمون را به روش آلفای کرونباخ ٠/٩٣٤ به دست آورده است.در جدول زیر پایایی هریک از ابعاد پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ذکر شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری