پرسشنامه عوامل مؤثر بر بازار مسافر هواپیمایی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۷
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان موسوی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

اين پرسشنامه برگرفته از مدل پرسشنامه هاي مؤسسات و سازمان هاي معتبر بين المللي مستقل و مرتبط با سازمان "ياتا" از قبيل: TARP,SKY TRAX, WACRA,A٣IR-CORE و بطور کلي محقق ساخته (موسوی، ١٣٩٢) مي باشد. در این پرسشنامه، ٥٠ سؤال از عوامل درونی و ١١ سؤال از عوامل خارجی مؤثر بر سهم بازار مسافری هواپیمایی مطرح شده است. موسوی (١٣٩٢) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ را برای زیرمقیاس ها و کل پرسشنامه به دست آورده است که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه می باشد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز تأیید شده است.