پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمایل به تسهیم دانش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان صیف و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمايل به تسهيم دانش توسط صیف، ثابت مهارلوئی، رستگار و طالبی (١٣٩٤)، بر اساس ٤ پرسشنامه استاندارد بوک و همکاران؛ چو و هو؛ کابرا و همکاران؛ و کنیت، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٨ گویه می‏باشد. صیف و همکاران (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمايل به تسهيم دانش را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨١ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است. آنها ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه استاندارد موانع‌ به‌کارگیری یادگیری سیار را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه استقرار مدیریت دانش

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش