پرسشنامه عوامل مؤثر در استفاده از خدمات همراه بانک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۳
نویسندگان چن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه دارای ٥٠ گویه است و توسط چائوشن چن (٢٠١٣) تهیه و تنظیم شده است. پسرکلو در مطالعه ای پایایی و روایی این پرسشنامه را مورد تأیید قرار داده است ضریب آلفای کرونباخ برای کل این پرسشنامه و زیرمقیاس ها در دامنه ٠/٧٧٦ تا٠/٩٤٧ نوسان دارد که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بانکداری الکترونیک

مبانی نظری سود سپرده بانکی

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

پرسشنامه بررسی علل مقاومت در برابر پذیرش بانکداری تلفن همراه (نرم ‏افزار همراه بانک)

مبانی نظری جذب منابع بانکی

مبانی نظری کیفیت وب سایت بانکی

مبانی نظری بانکداری الکترونیک