پرسشنامه عوامل موثر بر ازدواج

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰۲
ابعاد پرسشنامه ۱۲
سال انتشار ۱۳۸۷
نویسندگان السون
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل موثر بر ازدواج برای اولین بار توسط السون (به نقل از ساعتچی، ١٣٨٧) مورد استفاده قرار گرفت. وی معتقد بود که این مقیاس نسبت به تغییراتی که در طول حیات آدمی رخ می دهد، حساس است. روایی محتوایی این پرسشنامه توسط سلیمی (١٣٨٧) مورد تائید قرار گرفت و ایشان ضریب اعتبار آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ٩٣/ ٠ ذکر کرده است. سیدنژاد(١٣٩٢) در تحقیق خود روایی و پایایی پرسشنامه را به ترتیب ٨٥/ ٠ و ٩٣/ ٠ اعلام کرد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار فناوری اطلاعات

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فوتبال

۱۳۹۴

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده

۱۳۹۲

پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی

۲۰۱۴

پرسشنامه مربی گری موثر

۱۳۹۳

پرسشنامه رﻏﺒﺖﺳﻨﺞ ازدواج ﻧﺴﺨﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ (ﭘﺮﺳﺎد)

۱۳۸۳

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار نظام برنامه ریزی نیروی سازمانی

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس

۱۳۹۳

پرسشنامه انتظار از ازدواج

۱۹۹۶