پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت صادرات گیاهان دارویی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۷
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان بهنام
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت صادرات گیاهان دارویی توسط بهنام (١٣٩٣)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل٣٧ گویه می باشد. بهنام (١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت صادرات گیاهان دارویی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از مولفه های، تقویت رقابت پذیری ٠/٨٥، عوامل محیطی ٠/٧٨ ، سیاست های حمایتی ٠/٧٥، عوامل ساختاری ٠/٧٢، صادرات گياهان دارويي ٠/٧٩ و برنامه ریزی صادرات ٠/٩٢ بدست آورده است که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است. وی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تبعیت دارویی موریسکی - ۸ سؤالی

۲۰۰۸