پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۱۴
نویسندگان قربانیان و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی توسط قربانیان، عبدالله زاده مهلانی و کاظمی هاکی (٢٠١٤)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٣ گویه می‏باشد. قربانیان و همکارن (٢٠١٤)، پایایی پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی، را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٨ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

مبانی نظری آموزش ضمن خدمت

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

پروتکل پکیج آموزش درمان فراشناخت

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»