پرسشنامه عوامل موثر ب راستقرار فناوری اطلاعات

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۷
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان فتحی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عواملموثربراستقرارفناوریاطلاعاتتوسط فتحی (١٣٩٣) برگرفته از نظریه مشایخی (١٣٨٤) طراحی شده است که داراي ٣٧ پرسش است.فتحی(١٣٩٣) در تحقیق خود میزان روایی و پایایی پرسشنامه عواملموثربراستقرارفناوریاطلاعاترا ٠/٨٩ و ٠/٧٣ اعلام کرد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت

۱۳۹۰

پرسشنامه مدیریت فناوری اطلاعات

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار فناوری اطلاعات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان

پرسشنامه تاثیرکاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان

۱۳۹۳

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

۱۳۹۳

مبانی نظری موفقیت سیستم های اطلاعاتی

مبانی نظری ویژگی های اطلاعات