پرسشنامه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۲۰۰۶
نویسندگان امر و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فرآیند برنامه¬ریزی استراتژيک توسط امر و همکاران (٢٠٠٦) ساخته، و مقیمی (١٣٩٠) آن را ترجمه و در ایران استاندارد سازی کرده است. این پرسشنامه شامل ١٠ گویه است. پايايي پرسشنامه برنامه¬ریزی استراتژيک توسط مقیمی (١٣٩٠) ٠/٨٩ذکر شده است. حسینیان(١٣٩٣) در تحقیق خود پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٣ بدست آورده است. ميزان روايي این پرسشنامه ٠/٨٩ توسط مقیمی (١٣٩٠) به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

۱۳۹۲

مبانی نظری برنامه ریزی منابع انسانی

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک

پرسشنامه مدیریت استراتژیک

۱۳۹۲

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

۱۹۹۷

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

۱۹۹۰

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار نظام برنامه ریزی نیروی سازمانی

۱۳۹۳