پرسشنامه فراشناخت - نسخه نوجوانان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان ﮐﺎرتواﯾﺖ ـ ﻫﺎﺗﻮن و همکاران
مخفف MCQ - A
نام انگلیسی پرسشنامه Meta - Cognitions Questionnaire - Adolescent Version

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ نسخه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٢٧ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرتواﯾﺖ ـ ﻫﺎﺗﻮن، ماتر، الیگورس و همکاران در ﺳﺎل ٢٠٠٤ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ اﺑﻌﺎد ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد . در ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرتواﯾﺖ ـ ﻫﺎﺗﻮن و همکاران (٢٠٠٤) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯽ ٠/٩١ و ﺑﺮاي ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ در داﻣﻨﻪ٠/٦٦ ﺗﺎ٠/٨٨ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش آزﻣﻮن ـ ﺑﺎزآزﻣﻮن و در ﻓﺎﺻﻠﻪ دوﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ در داﻣﻨﻪ ٠/٢٤ ﺗﺎ ٠/٩٠ و ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯽ ٠/٣٤ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﺧﺮم دل، ﺳﺠﺎدﯾﺎن، ﺑﻬﺮاﻣﯽ و زﻧﮕﻨﻪ (١٣٩٠) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت روانﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ٠/٧٠، ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ٠/٧٧، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ٠/٧٤، ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﻨﺒﯿﻪ٠/٧٣ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ٠/٧٤ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﻮاﻻت ١١، ١٣ و ٢٧ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮاﻻت دﯾﮕﺮ در ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﺧﻮد ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه عقاید وسواسی - نسخه کودک

۲۰۱۰

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ - نسخه سوم

مقیاس اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ - نسخه سوم

پرسشنامه خوداثرمندی - نسخه کودکان

۱۹۹۷

پرسشنامه رفتارهای پرخطر نوجوانان

۱۳۹۰

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان

۲۰۰۱

ابزار سنجش روابط نوجوانان همسال

۲۰۰۰