پرسشنامه فرسودگی هیجانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۱۹۸۱
نویسندگان جکسونمسلش
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فرسودگی هیجانی توسط مسلش و جکسون (١٩٨١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٥ گویه است. در پژوهش کمالی (١٣٩٣) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده‌شده است. بدین‌صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران سازمان و مدیریت قرارگرفته است درنتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورداستفاده قرار گرفت.همچنین در پژوهش کمالی (١٣٩٣) پایایی مؤلفه‌های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم¬افزار SPSS به‌دست‌آمده و با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و درنهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه ٠/٨٦به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری هوش هیجانی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل آموزش هوش هیجانی

پروتکل هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش

۲۰۰۹

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

۱۹۸۱

مبانی نظری فرسودگی شغلی

مبانی نظری هوش هیجانی